نمایشگاه Chinaplas 2019

گزارش شماره 1 از محل برگزاری نمایشگاه ChinaPlas
0 0
182
1398/02/31

بسپار/ ایران پلیمر سی و سومین دوره نمایشگاه 2019 ChinaPlas از امروز 21 ماه می، 31 اردیبھشت ماه در مرکز نمایشگاھی واردات و صادرات چین در گوانجو با تمرکز بر مفاھیم تولید ھوشمند، مواد نوآرانه و راھکارھای سبز و شروع به کار کرد و تا روز جمعه ادامه خواھد داشت. با توجه به دستاوردھای نمایشگاه در دوره پیشین، امسال نیز نمایشگاه ھمان مسیر نمایش راھکارھا و فناوری ھای نوآورانه در حوزه ھای مختلف را در پیش گرفته است. بیش از 140 فناوری پیشگام به بازار آسیا و دنیا معرفی طی 4 روز معرفی می شوند. این .دستاوردھا به ھمراه مجموعه ای ھمزمان از رویدادھا، تمرکز اصلی نمایشگاه را مشخص می کند: فناوری، مسئله کلیدی در آینده است

گفته می شود اھمیت این نمایشگاه 2019 ChinaPlas اکنون به نمایشگاه K آلمان نزدیک شده است که معتبرترین نمایشگاه پلاستیک و لاستیک دنیا به شمار می رود. تعداد مشارکت کنندگان و غرفه گذاران در این رویداد بیش از 3500 مشارکت کننده ی غرفه گذار از سراسر دنیا است. اطلاعات تکمیلی در مورد این نمایشگاه را می توانید در نشانی com.chinaplasonline.www دنبال کنید.

نمایشگاه 2019 ChinaPlas میزبان چھار رویداد اصلی و ھمچنین گفت وگوھای فنی، سمینارھای فنی و تعدادی رویدادھای ھمزمان است.

رویدادھای اصلی

- ھمایش و نمایشگاه بازیافت پلاستیک ھا و اقتصاد چرخشی

این ھمایش و نمایشگاه بر حوزه ھای علوم مواد پایدار، فناوری ھای بازیافت و بسته بندی ھای دوستدار محیط زیست تمرکز دارد. مخاطب این نمایشگاه شرکت ھای پایین دستی و کارخانه ھای تولیدی (مانند لوازم الکتریکی خانگی، وسایل الکتریکی، خوردوسازھا، محصولات تندمصرف و شرکت ھای بسته بندی، محصولات ورزشی، وسایل خانھ، لوله و ...)، شرکت ھای بازیافت پلاستیک ھا و تولیدکنندگان برمبنای پلاستیک ھای بازیافتی، موسسات پژوھشی حوزه بازیافت و متخصصین دولتی در پارک ِ اقتصاد بازیافت در بخش بازیافت پلاستیک ھستند.

- نوآوری در طراحی

این رویداد شامل سه بخش است. بخش "دیوارھای CMF "نمایش دیواری از منابع مختلفی از پلاستیک ھا برای طراحی با این رویکرد است که بازدیدکنندگان می توانند از نزدیک با آن ھا آشنا شوند. بخش "اندیشگاه طراحی" شامل گردھمایی طراحان صنعتی مطرح در سطح دنیا و تامین کنندگان فناوری پلاستیک می شود کھ تجربه ھای خود را در نوآوری ھای تولید محصولات گوناگون به اشتراک می گذارند. بخش سوم این رویداد "شب طراحان چایناپلاس" است که به شبکه سازی فعالین حوزه صنعت لوازم خانگی الکتریکی اختصاص دارد و روندھای طراحی آینده، مواد نوآورانه و فناوری ھای تولید در آن بررسی می شود.

-رویداد پلاستیک ھای پزشکی

این رویداد آخرین فناوری ھای پلاستیک را از برترین تامین کنندگان در دنیا معرفی و امکان بررسی پیشرفته ترین راھکارھا و آخرین فناوری ھا را برای تولیدکنندگان تجھیزات پزشکی و بسته بندی دارو فراھم می کرد.

در بخش اول این رویداد شرکت ھای شناخته شده در حوزه ھای مختلف زنجیره تولید در صنعت تجھیزات پزشکی گرد ھم آمدند. برخی موضوعات مورد بررسی شامل استریلیزه کردن مواد بسپاری مورد استفاده در تجھیزات پزشکی، مشکلات رایج در پیوند اولتراسونیک پلاستیک ھا، آمیزه ھای با عملکرد بالا در فناوری ھای پزشکی و ... ھستند. بخش دوم این رویداد نیز بر روی نقش کلیدی که چاپگرھای سه بعدی در این بخش ایفا می کنند، تاکید داشت. تاثیر به کارگیری این فناوری در کمک به ارتقای دقت عمل جراحی و سفارشی سازی داروھا در این بخش بررسی می شود. در نظر گرفتن زیست داروھا به عنوان یکی از حوزه ھای اصلی چاپ سه بعدی توجه بسیاری از پزشک ھای متخصص را به ویژه در حوزه ارتوپد، دندان پزشکی و توان بخشی به خود جلب کرده است.

کیوسک ویژه پلاستیکھای پزشکی به صورت ھمزمان دسته ای از محصولات پزشکی را نمایش می داد که از مواد و فنانوری ھای پیشرفته پلاستیکی تولید شده بود. ھمچنین تورھای ھمراه با راھنما برای بازدید از غرفه ھای تامین کنندگان مختلف در این بخش تدارک دیده شده و کتاب راھنمای پلاستیک ھای پزشکی نیز متشکل از راھکارھای گوناگون در حوزه پلاستیک ھای پزشکی بود و شامل اطلاعاتی از تامین کنندگان اصلی، مقالات ویژه و ... . نسخه الکترونیک این کتاب بر روی وبگاه چایناپلاس قرار داده شده است.

رویداد نسل چھارم صنعت یا 0.4 Industry :کارخانه ھای آینده

در این رویداد که به صورت ھمزمان با نمایشگاه CHINAPLAS برگزار می شود، روزانه ده سناریوی مختلف که ھر یک راھکارھای  تولید، مدیریت و چالش ھای زنجیره تأمین را بررسی می کنند، مطرح شدند. این راھکارھا در حوزه ھایی مانند کاھش ھزینه نیروی کار، .خودکارسازی فرایندھا و کنترل کیفی محصول، افزایش بھره وری و مواردی از این دست ارائه شدند.


ایران پلیمر